Výsledky a oznámení

 

Hospodářské výsledky minulých účetních období naleznete ve sbírce listin obchodního rejstříku.

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE  
VÝZVA K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO  ÚČTU  

 

Společnost Univerzální stavební, a.s. se sídlem  Praha 10 - Vršovice, Smolenská 23/261, IČ: 411 90 866, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 857

(dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  oznamuje,

že valná hromada konaná dne 13.10.2013 rozhodla přeměně všech  akcií  Společnosti  na zaknihované akcie, tj.  o přeměně 275 ks kmenových  akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 40 000,- Kč každá, na  275 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované  podobě ve jmenovité hodnotě 40 000,- Kč každá.

O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 205/2016 N 229/2016 ze dne 13.10.2016, sepsaný JUDr. Stanislavem Hrochem, notářem v Táboře.

Statutární ředitel Společnosti tímto v návaznosti na rozhodnutí o přeměně akcií  vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání listinných akcií na jméno, ke zřízení majetkového účtu vlastníka v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře cenných  papírů a k písemnému sdělení čísla  majetkového účtu a kódu účastníka v CDCP, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne  zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání akcií je sídlo Společnosti, každý pracovní den od  9.00 do 15.00 hodin.  
V případě, že vlastníci akcií neodevzdají své akcie Společnosti nebo nesdělí číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, bude Společnost postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  
 
Univerzální stavební, a.s.
Ing. Jiří Světlík, statutární ředitel